Konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet

Professionellt stöd när du behöver förstärkning i ditt arbetsmiljöarbete.

Specialist inom psykosocial arbetsmiljö

Behöver du hjälp med att ta fram strategier för ert arbetsmiljö -och hälsoarbete? The Mind Lab har sitt huvudsakliga fokus på hälsofrämjande- och förebyggande arbete (även om du såklart även kan få konsultativt stöd vid rehabärenden). Vi vet nämligen att korttidssjukfrånvaron är den frånvaro som är mest kostsam i form av personalbortfall med kort varsel, sjuklönekostnader, inhyrning av dyra resurser och en alltför ofta ansträngd situation för den personal som får täcka för bortfallet. Men det är också kortidsfrånvaron som ger oss möjlighet att identifiera potentiella riskområden för att förhindra en utveckling mot långtidsfrånvaro och rehabiliteringsärenden.

Vi vet också att hälsofrämjande insatser är viktiga för att bibehålla hälsan hos den friska personalen men även viktig i tider av kompetensbrist då vi behöver värna om befintlig personal men även locka nya medarbetare.

Men hur förebygger man en skada som ännu inte uppstått? Det kräver kunskap om vad och hur man kan arbeta. Denna kompetens har vi!

Vi är specialister inom psykosocial arbetsmiljö.

The Mind Lab kan hjälpa er med följande:

Hälsofrämjande

  • Ta fram en organisationsövergripande hälsostrategi och konkret handlingsplan.
  • Identifiera era friskfaktorer utifrån aktuell arbetsmiljöforskning
  • Ta fram friskvårdsaktiviteter
  • Mindfulnessträning i grupp

Förebyggande arbete

  • Införa ett riskorienterat arbetssätt enligt SKR modellen där riskarbetsplatser och medarbetare identifieras och kan få stöd
  • Analysarbete för att minska sjukfrånvaron inkluderat aktiviteter på organisationsnivå och medarbetarnivå
  • Analys av riskområden enligt arbetsmiljöforskningens MTO perspektiv (Människa Teknik Organisation)

Rehabiliterande insatser

  • Stöd vid rehabärenden som främst rör dold psykisk ohälsa (alkohol/droger,stress, spelmissbruk)
  • Chefsstöd inför svåra samtal
Pris: Enligt offert beroende på uppdragets längd och karaktär